یک سال بعد از سرکوب بزرگ آبان ٩٨، یک دادگاه مردمی چه می‌تواند بکند؟ گفتگو با محمود امیری مقدم

رادیو بین‌المللی فرانسه: در بهمن ماه آینده، “دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” بررسی پروندۀ سرکوب آبان ٩٨ … ادامه خواندن یک سال بعد از سرکوب بزرگ آبان ٩٨، یک دادگاه مردمی چه می‌تواند بکند؟ گفتگو با محمود امیری مقدم