اقدام کنید

ما را در تکمیل بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر یاری کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید ، تا بتوانیم در صورت لزوم با شما تماس بگیریم.
لطفا مورد یا موارد نقض حقوق بشر را توضیح دهید و هرگونه اطلاعاتی که می تواند در مستند سازی و ثبت آن مورد استفاده قرار گیرد را بنویسید.